Đàn Harp 19 Dây ARES (Đàn Hạc 19 Dây)

6.000.000 4.000.000